Tiếng anh doanh nghiệp

Chương trình tiếng Anh doanh nghiệp được thiết kế riêng và phù hợp với từng doanh nghiệp. Nâng cao kĩ năng tiếng Anh cho nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.

Phương pháp giảng dạy.

  • Tạo môi trường thực hành.
  • Vận dụng vốn từ chuyên ngành của doanh nghiệp.

Lộ trình đào tạo.

  • BEGINNER ELEMENTARY PRE-INTER INTERMEDIATE UPPER-INTER ADVANCED
    90 hours 90 hours 90 hours 150 hours 150 hours 150 hours