Tiếng anh doanh nghiệp

Chương trình tiếng Anh doanh nghiệp được thiết kế riêng và phù hợp với từng doanh nghiệp. Nâng cao kĩ năng tiếng Anh cho nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.

Phương pháp giảng dạy.

  • Tạo môi trường thực hành.
  • Vận dụng vốn từ chuyên ngành của doanh nghiệp.

Lộ trình đào tạo.

  • BEGINNERELEMENTARYPRE-INTERINTERMEDIATEUPPER-INTERADVANCED
    90 hours90 hours90 hours150 hours150 hours150 hours